کم و بیش” نامی است که برای این پروژه انتخاب کرده ام، پروژه ای که ارتباطات فضاییش در عین سادگی کارش را به بهترین شکل انجام خواهد داد، بی هیچ شکی این پروژه کلنجار عجیبی با من رفت.یک فضای 70 متر مربعی بیش از یکسال طول کشید تا تمام شود.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *