آن پشت بام را می بینید، آن پشت بام ها ، آن خانه ها، آن زندگی ها، آن درخت سبز بزرگ در دوردست را میبینید و آن تپه را، اینور تر پشت این چوب ها یک مرکز تجاری آلومینیومی دراز و بدقواره هم هست که خداروشکر نمیبینید، نه تنها در هیچ عکسی بلکه در هر دید از فضا. میدانید بهتر است همه چیز را از دور ببینید فقط “خیر” را میتوان در جزئیات دید چون در اتحادی از کل است. در شهر که معماری میکنید مراقب باشید خیلی از آنچه در نزدیک میبینید را باید حذف کنید. گهگاه خودتان را

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *